Các quy trình được xây dựng và đang áp dụng
Danh mục
Liên kết

Các quy trình được xây dựng và đang áp dụng

Quy trình được xây dựng và áp dụng tại Cục ĐSVN

 

Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại khối cơ quan và 3 Ban thanh tra Cục ĐSVN bao gồm: Chính sách chất lượng, Sổ tay chất lượng, 06 quy trình chung, 35 quy trình nghiệp vụ, cụ thể như sau:

 

STT


Tên tài liệu


Mã số


Lần ban hành


1.         


Chính sách chất lượng


CSCL-CĐSt


03


2.         


Sổ tay chất lượng


STCL-CĐSt


04


3.         


Quy trình kiểm soát tài liệu


QT-CĐSt-01


04


4.         


Quy trình kiểm soát hồ sơ


QT-CĐSt-02


04


5.         


Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ


QT-CĐSt-03


04


6.         


Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa


QT-CĐSt-04


04


7.         


Quy trình xem xét của Lãnh đạo


QT-CĐSt-05


04


8.         


Quy trình theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng


QT-CĐSt-06


03


9.         


Quy trình xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật


QT-VTPC-01


03


10.     


Quy trình cấp, đổi giấy đăng ký phương tiện giao thông đường sắt


QT-VTPC-02


03


11.     


Quy trình cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu


QT-VTPC-03


03


12.     


Quy trình cấp, đổi, thu hồi chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt


QT-VTPC-04


02


13.     


Quy trình thanh tra hành chính


QT-TT-01


03


14.     


Quy trình thanh tra chuyên ngành


QT-TT-02


03


15.     


Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt


QT-KHĐT-01


03


16.     


Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án chiến lược/ quy hoạch đường sắt


QT-KHĐT-02


03


17.     


Quy trình cử đoàn ra


QT-KHĐT-03


03


18.     


Quy trình tiếp đón và làm việc với đoàn vào


QT-KHĐT-04


03


19.     


Quy trình đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về đường sắt


QT-KHĐT-05


03


20.     


Quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển và hồ sơ mời thầu


QT-KHĐT-06


03


21.     


Quy trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết, quản lý hợp đồng


QT-KHĐT-07


01


22.     


Quy trình thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước vốn sự nghiệp kinh tế cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt


QT-KCHT-01


03


23.     


Quy trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch vốn SNKT cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt


QT-KCHT-02


03


24.     


Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và các giai đoạn thực hiện công trình sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt


QT-KCHT-03


03


25.     


Quy trình theo dõi, tổng hợp về số lượng, chủng loại, chất lượng của kết cấu hạ tầng đường sắt


QT-KCHT-04


03


26.     


Quy trình cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt


QT-KCHT-05


03


27.     


Quy trình lập, trình, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình xây dựng


QT-XDCB-01


03


28.     


Quy trình kiểm tra thực hiện đầu tư dự án


QT-XDCB-02


03


29.     


Quy trình quản lý công tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường


QT-KCM-01


03


30.     


Quy trình quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin


QT-KCM-02


03


31.     


Quy trình lập kế hoạch thu chi ngân sách thường xuyên


QT-TC-01


03


32.     


Quy trình thanh, quyết toán các nguồn vốn


QT-TC-02


03


33.     


Quy trình quản lý tài sản công


QT-TC-03


03


34.     


Quy trình mua săm tài sản


QT-VP-01


03


35.     


Quy trình tổ chức hội họp


QT-VP-02


03


36.     


Quy trình sắp xếp lịch công tác cho Lãnh đạo


QT-VP-03


03


37.     


Quy trình sửa chữa thiết bị, công cu, dụng cụ


QT-VP-04


03


38.     


Quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản


QT-VP-05


03


39.     


Quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành


QT-BTT-01


03


40.     


Quy trình kiểm tra chuyên ngành


QT-BTT-02


03


41.     


Quy trình tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra chuyên ngành


QT-BTT-03


03


42.     


Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản tại ban, đội thanh tra


QT-BTT-04


03


43.     


Quy trình quản lý tài sản tại ban, đội thanh tra


QT-BTT-05


031