Các quy trình được xây dựng và đang áp dụng
Danh mục
Liên kết

Các quy trình được xây dựng và đang áp dụng

Quy trình được xây dựng và áp dụng tại Cục ĐSVN

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng vào hoạt động của Cục Đường sắt Việt Nam ban hành theo Quyết đinh số 467/QĐ-CĐSVN ngày 20/10/2015  bao gồm:

- Chính sách chất lượng

- Mục tiêu chất lượng

- Sổ tay chất lượng

- 06 quy trình chung

- 36 quy trình nghiệp vụ

TT

Tên tài liệu

Mã số

1.    

Chính sách chất lượng

CSCL-CĐSt

2.    

Mục tiêu chất lượng

MTCL-CĐSt

3.    

Sổ tay chất lượng

STCL-CĐSt

4.    

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-CĐSt-01

5.    

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-CĐSt-02

6.    

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT-CĐSt-03

7.    

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa

QT-CĐSt-04

8.    

Quy trình xem xét của Lãnh đạo

QT-CĐSt-05

9.    

Quy trình theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng

QT-CĐSt-06

10.

Quy trình xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

QT-PCTT-01

11.

Quy trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông vận tải đường sắt

QT-PCTT-02

12.

Quy trình xây dựng kế hoạch thanh tra hoặc/và kiểm tra của các đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam

QT-PCTT-03

13.

Quy trình kiểm tra trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

QT-PCTT-04

14.

Quy trình thanh tra chuyên ngành độc lập

QT-PCTT-05

15.

Quy trình thanh tra chuyên ngành do đoàn thanh tra tiến hành

QT-PCTT-06

16.

Quy trình thẩm định, trình Bộ trưởng công bố việc đóng, mở ga đường sắt

QT-VTAT-01

17.

Quy trình cấp, đổi giấy đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

QT-VTAT-02

18.

Quy trình cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu

QT-VTAT-03

19.

Quy trình cấp, đổi, thu hồi chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

QT-VTAT-04

20.

Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

QT-KHĐT-01

21.

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án chiến lược/quy hoạch đường sắt

QT-KHĐT-02

22.

Quy trình cử đoàn ra

QT-KHĐT-03

23.

Quy trình tiếp đón và làm việc với đoàn vào

QT-KHĐT-04

24.

Quy trình đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về đường sắt

QT-KHĐT-05

25.

Quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển và hồ sơ mời thầu

QT-KHĐT-06

26.

Quy trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết, quản lý hợp đồng

QT-KHĐT-07

27.

Quy trình thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước vốn sự nghiệp kinh tế cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

QT-KCHT-01

28.

Quy trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch vốn SNKT cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

QT-KCHT-02

29.

Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và các giai đoạn thực hiện công trình sửa chữa định kỳ kết cấu hạ tầng đường sắt (thuộc nhóm C trở xuống)

QT-KCHT-03

30.

Quy trình theo dõi, tổng hợp về số lượng, chủng loại, chất lượng của kết cấu hạ tầng đường sắt

QT-KCHT-04

31.

Quy trình cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt

QT-KCHT-05

32.

Quy trình thẩm tra, trình Bộ trưởng cấp phép đấu nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia

QT-KCHT-06

33.

Quy trình quản lý công tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

QT-KCM-01

34.

Quy trình quản lý công tác ứng dụng công nghệ thông tin

QT-KCM-02

35.

Quy trình xây dựng và trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

QT-KCM-03

36.

Quy trình xây dựng và đề nghị công bố tiêu chuẩn trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

QT-KCM-04

37.

Quy trình lập kế hoạch thu chi ngân sách thường xuyên

QT-TC-01

38.

Quy trình thanh, quyết toán các nguồn vốn

QT-TC-02

39.

Quy trình quản lý tài sản công

QT-TC-03

40.

Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

QT-TC-04

41.

Quy trình mua sắm tài sản

QT-VP-01

42.

Quy trình tổ chức hội họp

QT-VP-02

43.

Quy trình sắp xếp lịch công tác cho Lãnh đạo

QT-VP-03

44.

Quy trình sửa chữa thiết bị, công cụ, dụng cụ

QT-VP-04

45.

Quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản

QT-VP-05

46.

Quy trình quản lý thiết bị theo dõi, đo lường

QT-TTAT-01

 

1